Tel : 009471-8330031, 009411-2934664

E-mail : dr.senanikalawana@fim.cmb.ac.lk