Office

  • +94(0)112585638

Mobile

  • +94 000000000

Fax

  • +94(0)112502001

e-mail

  • yashodha@law.cmb.ac.lk
  • yasodhaekanayaka@yahoo.com