Dr Samantha Nanayakkara

Senior Lecturer (Sports Studies)

BA (Peradeniya), PGDE (Peradeniya),

MA (Peradeniya), MPhil (Peradeniya),

MSc (Ulster, United Kingdom),

PhD (Canterbury, New Zealand)