Mobile: +94 771605929

E-mail: dr.apajayasiri@fim.cmb.ac.lk